Ком'пютерна грамота

 

 

Компютер як одна із сучасних технологій розвитку дитини-дошкільника

       Одне із головних питань модернізації освіти, окреслених в Державній національній програмі «Освіта України 21 століття», є оновлення змісту, форм та методів дошкільного виховання згідно вікових особливостей дітей. На реалізацію оновленого змісту освіти дошкільників та з урахуванням запитів батьків вихованців наш педагогічний колектив реалізує  освітню лінію «Компютерна грамота» варіативної складової Базового компоненту. Використання ІКТ-технологій в закладі обумовлено рядом факторів:

1. Впровадження ІКТ в дошкільну освіту значно поширює можливості передачі знань та прискорює процеси накопичення технологічного й соціального досвіду.

2. Сучасні ІКТ, підвищуючи якість освіти, дозволяють дитині успішно і швидко адаптуватися до оточуючого середовища та соціальних змін. Глобальна мета впровадження ІКТ-технологій в освіту дошкільників: адаптація дитини до життя в інформаційному просторі, формування вмінь працювати з інформацією.

 

Основні завдання до занять дітей з комп’ютеро

        Практика використання комп’ютера в дошкільному навчальному закладі показує, що у дитини, яка оволоділа елементарною комп’ютерною грамотою добре розвинуті уява, пам’ять, мислення.

Кожний дорослий, а особливо батьки і педагоги, хочуть, щоб діти змалку звикали до сучасної техніки і технологій. Проте, не завжди знають як навчити цьому дітей, які знання і навички потрібні дітям у дошкільному віці, в тому числі і щодо комп’ютерної грамотності. Тому в організації занять дітей з комп’ютером важливе значення мають ознайомлювально-адаптаційний, освітньо-виховний і творчий етапи.

 

І. Завдання ознайомлювально-адаптаційного характеру:

 Познайомити дітей з комп’ютером, сучасним інструментом для обробки інформації, який розширює інформаційне поле людини та її можливості, ознайомити з історією виникнення комп’ютера та можливостями його використання у всіх сферах життя нашої країни та світу в цілому.

 Дати елементарні поняття про основні частини комп’ютера, їхнє призначення, про те, що комп’ютер є складним приладом і вимагає знання правил безпечної поведінки з ним.

Сформувати початкові навички роботи за комп’ютером; навчити користуватися клавіатурою, «мишкою»; управляти елементами робочого столу, папки, файловою системою; ознайомити з можливостями тієї чи іншої програми; сформувати знання, вміння та навички, потрібні для свідомого оволодіння основами комп’ютерної грамотності на рівні початківця.

 

II. Завдання освітньо-виховного характеру:

Формувати у дітей навички навчальної діяльності. Розвивати теоретичне мислення, здатність розмірковувати, варіювати, використовувати попередній досвід.

 Створювати передумови елементарного усвідомлення способів дій та розв’язання завдань за допомогою комп’ютера.

 Формувати елементарні математичні поняття, удосконалювати навички рахунку, вміння працювати з цифрами і геометричними фігурами, орієнтуватися на площині і у величинах, розвивати комунікативні здібності, розширювати словниковий запас і знання про навколишній світ, формувати граматичний лад мови, звукову культуру мовлення, вміння читати та сенсорні можливості.

 Формувати уміння оперувати символами (знаками), узагальненими образами, здійснювати аналіз, порівняння і узагальнення.

 Розвивати емоційно-вольову сферу дитини (самостійність, зібраність, зосередженість, посидючість), прилучати до співробітництва, формувати естетичний смак.

III. Завдання творчого характеру:

 Збагачувати кількісний запас уявлень, розвивати потребу до пізнання, розвивати психічні процеси: пам’ять, увагу, уяву, стимулювати розвиток інтелектуальних процесів (якісних характеристик дитячого мислення: наочно-образне, абстрактне, логічне, творче, теоретичне…).

 Вчити виділяти суттєве в явищах оточуючої дійсності, порівнювати, бачити схоже та відмінне, вчитись розмірковувати, знаходити причини явищ, аналізувати та робити висновки.

 Розвивати здатність до створення малюнку, конструкції, образу, фантазії, розповіді по картинці, звукового аналізу слів тощо.

 Створювати умови для найшвидшого, перспективного розвитку дитини, становлення її творчих здібностей.

 Навчати дітей вирішувати завдання конструктивної діяльності, допомогти  у розвитку просторових уявлень.