Важливо знати

Приймання дітей до дошкільних навчальних закладів: нормативно-правові документи

Відповідно до статті 12 Закону України «Про дошкільну освіту» від 11 липня 2001 р. № 2628-ПІ (із змінами) для задоволення потреб громадян України створю­ються, зокрема, такі дошкільні навчальні заклади:

дошкільний навчальний заклад (ясла] для дітей віком від двох місяців
до трьох років, де забезпечуються догляд за ними, а також їх розвиток
і виховання відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти;

дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) для дітей віком від двох
місяців до шести (семи) років, де забезпечуються догляд за ними, роз­
виток, виховання і навчання відповідно до вимог Базового компонента
дошкільної освіти;

дошкільний навчальний заклад (дитячий садок] для дітей віком від
трьох до шести (семи) років, де забезпечуються їх розвиток, виховання
і навчання відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти;

дошкільний навчальний заклад (ясла-садок] компенсуючого типу для
дітей віком від двох до семи (восьми) років, які потребують корекції
фізичного та (або] розумового розвитку, тривалого лікування та реабілі­
тації;

дошкільний навчальний заклад (ясла-садок] сімейного типу для дітей
віком від двох місяців до шести (семи) років, які перебувають в ро­
динних стосунках, і де забезпечуються їх догляд, розвиток, виховання
і навчання відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти;

дошкільний навчальний заклад (ясла-садок] комбінованого типу для ді­
тей віком від двох місяців до шести (семи) років, у складі якого мо­
жуть бути групи загального розвитку, компенсуючого типу, сімейні, про­
гулянкові, в яких забезпечується дошкільна освіта з урахуванням стану
здоров'я дітей, їх розумового, психологічного, фізичного розвитку.

Відповідно до Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого по­становою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 р. № 305 (із змінами):

прийом дітей до дошкільного навчального закладу здійснюється ке­
рівником
протягом календарного року на підставі:

    заяви батьків або осіб, які їх замінюють;

    медичної довідки про стан здоров'я дитини з висновком лікаря, що
дитина може відвідувати дошкільний навчальний заклад;

    довідки дільничного лікаря про епідеміологічне оточення;

    свідоцтва про народження;

для прийому дітей до дошкільного навчального закладу (групи) ком­
пенсуючого типу додатково подається висновок психолого-меди-
ко-педагогічної консультації, територіального лікувально-профілак­
тичного закладу чи тубдиспансеру, направлення місцевого органу
управління освітою;

-   під час прийому дитини до дошкільного навчального закладу керівник
зобов'язаний ознайомити батьків або осіб, які їх замінюють, із стату­
том дошкільного закладу, іншими документами, що регламентують його
діяльність.

Відповідно до Положення про навчально-виховний комплекс «дошкільний на­вчальний заклад — загальноосвітній навчальний заклад», «загальноосвітній на­вчальний заклад — дошкільний навчальний заклад», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 р. № 306 (із змінами]:

-      дошкільний підрозділ забезпечує належний рівень дошкільної освіти ді­
тей віком від двох місяців до шести (семи) років відповідно до вимог
Базового компонента дошкільної освіти;

-      приймання дітей дошкільного віку до навчально-виховного комплексу
комунальної форми власності здійснюється на безконкурсній основі
(крім спеціалізованих], як правило, відповідно до території обслугову­
вання;

-      порядок приймання та відрахування дітей дошкільного віку, учнів,
умови збереження за дитиною дошкільного віку місця у навчально-ви­
ховному комплексі визначаються положеннями про загальноосвітній та
дошкільний навчальні заклади.

Відповідно до Положення про центр розвитку дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 жовтня 2009 р. № 1124:

-   прийом дітей до центру здійснюється його завідувачем протягом кален­
дарного року.
Для цього батьки або особи, які їх замінюють, подають:

    заяву;

    медичну довідку про стан здоров'я дитини;

    довідку про епідеміологічне оточення;

    копію свідоцтва про народження дитини;

 

-      стосовно дітей, які потребують корекції фізичного та (або] розумового
розвитку, додатково подається висновок психолого-медико-педагогіч-
ної консультації, територіального лікувально-профілактичного закладу,
направлення місцевого органу управління освітою; стосовно дітей-інва-
лідів — індивідуальна програма реабілітації;

-      під час прийому дітей до центру його завідувач зобов'язаний ознайо­
мити батьків або осіб, які їх замінюють, із статутом центру, іншими до­
кументами, що регламентують діяльність центру.

Відповідно до Порядку комплектування дошкільних навчальних закладів (груп] компенсуючого типу, затвердженого спільним наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров'я України від 27 березня 2006 р. № 240/165:

-   до дошкільних навчальних закладів (груп] компенсуючого типу на­
правляють дітей за згодою батьків або осіб, які їх замінюють, та вста­
новлюють граничний термін їх перебування місцеві органи управління
освітою з урахуванням висновку психолого-медико-педагогічних кон-

сультацш для спеціальних дошкільних на­вчальних закладів або територіального лікувально-профілактичного  закладу чи тубдиспансеру (для санаторних дошкіль­них навчальних закладів]; — прийом дітей до дошкільного навчального закладу (групи] компенсую­чого типу здійснюється керівником закладу протягом календарного року на підставі:

    заяви батьків або осіб, які їх замінюють;

    свідоцтва про народження дитини;

    направлення місцевого органу управління освітою;

    висновку ПМПК або заключення лікувально-контрольної комісії те­
риторіального лікувально-профілактичного закладу чи тубдиспан­
серу (для дітей з латентною туберкульозною інфекцією та після ви­
лікування з приводу туберкульозу);

    медичної довідки;

    довідки дільничного лікаря про стан здоров'я дитини та епідеміо­
логічне оточення;

    довідки про щеплення;

    усім дітям з недорозвиненням мовлення рекомендовано мати ви­
сновок сурдолога.

у дошкільні навчальні заклади (групи) для дітей з порушеннями слуху зараховуються діти віком від 2 років глухі та зі зниженим слухом (серед­ня втрата слуху в мовному діапазоні від ЗО до 80 децибел) при збереже­ному інтелекті;

до дошкільних навчальних закладів (груп) для дітей з порушеннями мовлення зараховуються діти, які мають тяжкі мовленнєві розлади, ри-нолалію, заїкуватість, фонетико-фонематичне недорозвинення мовлен­ня при збереженому слусі та інтелекті;

у групи для дітей з тяжкими мовленнєвими порушеннями зарахову­ються діти з 2-х років (ринолалія, заїкуватість, загальне недорозвинен­ня, алалія, афазія, дизартрія); з 4-х років (фонетико-фонематичне недо­розвинення, дислалія);

до дошкільних навчальних закладів (груп) для дітей з порушеннями зору зараховуються сліпі діти і зі зниженим зором, діти з амбліопією високого та се­реднього ступенів, функціональним пору­шенням зору та косоокістю; діти з гостро­тою зору до 0,4 з оптимальною оптичною корекцією на кращому оці — з 2 років; до дошкільних навчальних закладів (груп) для дітей з розумовою від­сталістю зараховуються діти віком від 3 років з діагнозами: легка ро­зумова відсталість, помірна розумова відсталість, органічна деменція різного походження, яка відповідає легкій та помірній розумовій відста­лості, внаслідок інфекційних, інтоксикаційних, травматичних та інших постнатальних уражень головного мозку; епілептична деменція (за від­сутності денних або частих нічних судомних нападів); шизофренічна де­менція (за відсутності психотичних розладів);

до дошкільних навчальних закладів (груп) для дітей з затримкою пси­хічного розвитку зараховуються діти з 3-річного віку, в яких виявлено затримку психічного розвитку різного походження:

  церебрально-органічного генезу (як правило, резидуального харак­
теру у вигляді залишкових явищ інфекцій, травм, інтоксикацій нер­
вової системи або генетичних вад розвитку);

  по типу конституційного (гармонійного) психічного і психофізич­
ного інфантилізму;

    соматогенного походження з явищами стійкої соматичної астенії,
соматогенної інфантилізації;

    психогенного походження з явищами патологічного розвитку осо­
бистості за невротичним типом, психогенної інфантилізації;

    внаслідок інших причин;

до дошкільних навчальних закладів (груп] для дітей з порушення­ми опорно-рухового апарату зараховуються діти з 2-річного віку, які самостійно пересуваються, з такими захворюваннями:

    дитячий церебральний параліч у легкій формі;

    наслідки поліомієліту у відновному і резидуальному станах;

    вроджені та набуті деформації опорно-рухового апарату;

    наслідки інфекційних поліартритів, артрогрипозу;

    хондродистрофія, міопатія, сколіоз;

до санаторних дошкільних навчальних закладів зараховуються діти ві­ком від 1 року 6 місяців до 6 (7] років на підставі рішення територіаль­них лікувально-профілактичних закладів чи тубдиспансерів за направ­ленням місцевого органу управління освітою;

до дошкільного навчального закладу (групи] для дітей з латентною ту­беркульозною інфекцією та вилікуваних від туберкульозу зарахову­ються діти з такими діагнозами:

  ранніми проявами туберкульозної інфекції (віраж туберкулінових
реакцій тубінфікування];

діти із контакту з хворим на активний туберкульоз та хворими на туберкульоз тваринами;

інфіковані мікобактеріями туберкульо­зу з супутніми неспецифічними захво­рюваннями у фазі ремісії; після вилікування з приводу активного туберкульозу органів дихання та поза-легеневого туберкульозу (після стаціо­нарного і санаторного лікування); після вилікування з приводу туберку­льозного менінгіту (після стаціонарного і санаторного лікування за відсутності порушень інтелекту]; після оперативних втручань з приво­ду туберкульозу після вилікування та висновку відповідного спеціаліста про можливість відвідування дошкільного навчального закладу;

-   до дошкільного навчального закладу (групи] для дітей з хронічними не­
специфічними захворюваннями органів дихання зараховуються діти з:

    хронічною пневмонією;

    вродженими пороками розвитку бронхів і легень за відсутності ди­
хальної або легенево-серцевої недостатності та ознак загострення
хронічного запального процесу;

    післяопераційним станом (не раніше 6 місяців після операції з при­
воду хронічних неспецифічних захворювань легень);

    відсутністю дихальної недостатності і активності запального про­
цесу в бронхах і легенях;

    рецидивним або астматичним бронхітом у стані ремісії;

    бронхіальною астмою легкого або середнього ступеня у стані стій­
кої ремісії;

    різними формами респіраторних алергозів (алергійний ларингіт,
трахеїт та ін. у стані ремісії);

    частими та тривалими простудними захворюваннями (ГВРЗ);

-   до дошкільного навчального закладу (групи) для дітей із захворюван­
нями серцево-судинної системи зараховуються діти з:


    ревматизмом у неактивній фазі, не раніше 10 місяців після періоду
загострення без вади чи з вадою серця при помірній компенсованій
мітральній, аортальній або мітрально-аортальній недостатності;

    вродженою вадою серця без недостатності кровообігу — до опера­
ції та після хірургічної корекції (через 3 місяці після операції];

    хронічним тонзилітом, тонзилогенною кардіоміопією;

    первинною артеріальною гіпертонією ІА і ІБ ступеня, вегето-судин-
ною дистонією;

    із станом після перенесеного інфекційно-алергічного міокардиту не
раніше ніж через 6 місяців після періоду загострення захворювання
за відсутності активного процесу.

-   до дошкільного навчального закладу (групи) для дітей з захворюван­
нями ендокринної системи зараховуються діти з:

    цукровим діабетом інсулінозалежним;

    ожирінням при достатньому (дозованому індивідуально) фізично­
му навантаженні та харчуванні;

 

-      до дошкільного навчального закладу для дітей з хворобами травлення
зараховуються діти з:

-      хронічним гастритом (гастродуоденітом) у період ремісії;

 

    хронічними захворюваннями тонкого і товстого кишечнику у стадії
ремісії;

    хронічними захворюваннями жовчовивідних шляхів у стадії ремісії;

    виразковою хворобою шлунка або дванадцятипалої кишки в стадії
ремісії;

    хронічними персистуючими гепатитами в неактивній фазі;

-   до дошкільного навчального закладу (групи) для дітей з психоневро­
логічними захворюваннями
зараховуються діти з:

    неврозами, невротичними формами реактивних станів;

    астенічними, церебростенічними, неврозоподібними станами вна­
слідок раннього органічного ураження центральної нервової систе­
ми, травм черепа, нейроінфекції і соматичних захворювань в стадії
компенсації;

    діти з легкими формами енурезу.

Відповідно до Положення про дошкільний навчальний заклад сімейного типу, за­твердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 25 листопада 2011 р. № 1368:

-   прийом дітей до закладу здійснюється його завідувачем (директором)
протягом календарного року на підставі:

    заяви батьків або осіб, які їх замінюють;

    медичної довідки про стан здоров'я дитини з висновком лікаря, що
дитина може відвідувати дошкільний навчальний заклад;

    довідки дільничного лікаря про епідеміологічне оточення;

    свідоцтва про народження;

-   під час прийому дитини до закладу його завідувач (директор) зобо­
в'язаний ознайомити батьків або осіб, які їх замінюють, із статутом за­
кладу, іншими документами, що регламентують його діяльність.

Відповідно до листа Міністерства освіти і науки України «Про організацію роботи дошкільного навчального закладу з сезонним перебуванням дітей від 26 листопа­да 2009 р. № 1/9-812:

-   у дошкільний заклад з сезонним перебуванням дітей приймаються діти
від двох місяців до 6 (7) років;


 

-   прийом дітей здійснюється керівником протягом періоду діяльності
закладу на підставі:

    заяви батьків або осіб, які їх замінюють;

    медичної довідки про стан здоров'я дитини;

    довідки дільничного лікаря про епідеміологічне оточення;

    свідоцтва про народження;

-   під час прийому дитини до дошкільного навчального закладу, керівник
зобов'язаний ознайомити батьків або осіб, які їх замінюють, із стату­
том дошкільного закладу, правилами внутрішнього трудового розпоряд­
ку та іншими документами, що регламентують його діяльність.

Відповідно до листа Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України «Про дотримання порядку прийому дитини до дошкільного навчального закладу» від 25 травня 2011 р. № 1/9-389:

-      питання про відвідування дошкільного навчального закладу дітьми,
батьки яких відмовляються від щеплень, вирішується лікарсько-кон­
сультативною комісією;

-      відмова керівника дошкільного навчального закладу у прийнятті ди­
тини до закладу без відповідних профілактичних щеплень суперечать
діючому законодавству України;

-      за наявності відповідних медичних довідок встановленого зразка із ви­
сновком лікаря, у якому зазначено, що дитина може відвідувати до­
шкільний навчальний заклад, керівник закладу зобов'язаний прийня­
ти дитину до закладу.

Відповідно до листа Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України «Про ор­ганізацію короткотривалого перебування дітей у дошкільних навчальних закла­дах» від 29 липня 2011 р. № 1/9-577:

-   прийом дітей здійснює керівник дошкільного навчального закладу
протягом календарного року на підставі:

    заяви батьків або осіб, які їх замінюють;

    за наявності медичної довідки про стан здоров'я дитини;

    довідки дільничного лікаря про епідеміологічне оточення;

    свідоцтва про народження;

-   у заяві батьків або осіб, які їх замінюють, обумовлюється час та періо­
дичність перебування дітей у групах, інші умови.
 


 


 

 

 

 

 

 

 

 


 

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить